10 năm trước, thu nhập bình quân của lao động trong các doanh nghiệp FDI chỉ đạt 5 triệu đồng/tháng, hiện tại đã thay đổi ra sao?

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê về Tổng điều tra kinh tế về kết quả hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, thu nhập bình quân của người lao động trong doanh nghiệp FDI được cải thiện và tăng dần hàng năm.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê về Tổng điều tra kinh tế về kết quả hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam giai đoạn 2011-2016, thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp FDI ngày càng được cải thiện và tăng lên qua các năm. Cụ thể, năm 2011, thu nhập bình quân của lao động trong các doanh nghiệp FDI đạt 5 triệu đồng/lao động/tháng, năm 2016 đạt 8,5 triệu đồng/lao động/tháng, gấp 1,7 lần năm 2011.

Mức thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp FDI thấp hơn so với doanh nghiệp nhà nước nhưng lại cao hơn so với doanh nghiệp ngoài nhà nước. Năm 2016, thu nhập bình quân của người lao động trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp ngoài nhà nước tương ứng là 11,4 triệu đồng/lao động/tháng và 6,4 triệu đồng/lao động/tháng, bình quân giai đoạn 2011-2016 hai khu vực này tăng tương ứng là 7,6%/năm và 10,7%/năm, thấp hơn khu vực doanh nghiệp FDI là 11,2%/năm.

Theo hình thức đầu tư, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có thu nhập bình quân của người lao động thấp hơn doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài. Năm 2016, thu nhập bình quân người lao động của doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài đạt 11,3 triệu đồng/lao động/tháng, gấp 1,7 lần năm 2011, trong khi thu nhập bình quân người lao động của doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài là 8,3 triệu đồng/lao động/tháng, gấp 1,7 lần năm 2011.

Theo khu vực kinh tế, khu vực dịch vụ đạt mức thu nhập bình quân một lao động/tháng cao nhất, hai khu vực còn lại có mức thu nhập bình quân gần tương đương nhau qua các năm. Năm 2016, thu nhập bình quân của khu vực dịch vụ đạt 16,1 triệu đồng/lao động/tháng, gấp 1,3 lần năm 2011, bình quân tăng 4,7%/năm giai đoạn 2011-2016.

Trong đó năm 2016 thu nhập bình quân cao nhất ở 3 ngành: hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm; hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ; hoạt động giáo dục và đào tạo, tương ứng là 24,6 triệu đồng/lao động/tháng, 24 triệu đồng/lao động/tháng và 25,6 triệu đồng/lao động/tháng. Khu vực công nghiệp và xây dựng đạt 7,8 triệu đồng/lao động/tháng, gấp 1,8 lần năm 2011, bình quân tăng 12,4%/năm giai đoạn 2011-2016.

Trong khu vực này năm 2016, ngành khai khoáng; ngành sản xuất và phân phối điện là hai ngành có thu nhập bình quân đạt cao nhất, tương ứng là 35,6 triệu đồng/lao động/tháng và 19,9 triệu đồng/lao động/tháng. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2016 đạt 7,4 triệu đồng/lao động/tháng, gấp 1,7 lần năm 2011, bình quân tăng 11,7%/năm giai đoạn 2011-2016.

10 năm trước, thu nhập bình quân của lao động trong các doanh nghiệp FDI chỉ đạt 5 triệu đồng/tháng, hiện tại đã thay đổi ra sao?  - Ảnh 1.

Nguồn: GSO

Sang đến giai đoạn 2016-2020, số liệu của Tổng cục Thống kê cho hay, thu nhập bình quân của người lao động trong doanh nghiệp FDI được cải thiện và tăng dần hàng năm. Năm 2016 đạt 8,5 triệu đồng/lao động/tháng, năm 2017 đạt 9,0 triệu đồng/lao động/tháng, năm 2018 đạt 9,7 triệu đồng/lao động/tháng, năm 2019 đạt 10,1 triệu đồng/lao động/tháng, năm 2020 đạt 10,5 triệu đồng/lao động/tháng. Như vậy, trong giai đoạn 2016-2020, thu nhập của người lao động bình quân tăng 5,5%/năm. Thu nhập bình quân của người lao động năm 2020 gấp 1,2 lần năm 2016 và gấp 2,1 lần so với năm 2011.

Mức thu nhập bình quân của người lao động trong doanh nghiệp FDI (10,5 triệu đồng/lao động/tháng) thấp hơn so với doanh nghiệp nhà nước (15,3 triệu đồng/lao động/tháng) nhưng lại cao hơn so với doanh nghiệp ngoài nhà nước (8,3 triệu đồng/lao động/tháng) vào năm 2020.

Theo hình thúc đầu tư, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có thu nhập bình quân thấp hơn doanh nghiệp liên doanh. Năm 2020, thu nhập bình quân của doanh nghiệp liên doanh đạt 13,1 triệu đồng/lao động/tháng, gấp 1,2 lần năm 2016; trong khi thu nhập bình quân của doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài đạt 10,3 triệu đồng/lao động/tháng, gấp 1,3 lần năm 2016.

Theo khu vực kinh tế, thu nhập bình quân của người lao động không ngừng tăng lên qua các năm ở cả ba khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản; khu vực công nghiệp và xây dựng; khu vực dịch vụ. Trong đó khu vực dịch vụ đạt mức cao nhất, hai khu vực còn lại có mức thu nhập bình quân gần tương đương nhau qua các năm:

Cụ thể, khu vực dịch vụ có thu nhập bình quân của người lao động đạt 18,5 triệu đồng/lao động/tháng năm 2020, gấp 1,1 lần năm 2016, bình quân tăng 3,5%/năm. Trong đó 2 ngành có thu nhập bình quân cao nhất, gồm: ngành hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm với 31,1 triệu đồng; ngành hoạt động chuyên môn khoa học và công nghiệp với 23,7 triệu đồng.

Khu vực công nghiệp và xây dựng có thu nhập bình quân của người lao động đạt 9,7 triệu đồng/lao động/tháng năm 2020, gấp 1,2 lần năm 2016, bình quân tăng 5,5%/năm. Trong đó, 2 ngành có mức thu nhập bình quân cao nhất, gồm: ngành khai khoáng đạt 42,8 triệu đồng; ngành sản xuất và phân phối điện đạt 36,7 triệu đồng. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2020 có mức thu nhập bình quân của người lao động đạt 10,8 triệu đồng/lao động/tháng, gấp 1,4 lần năm 2016, bình quân tăng 9,7%/năm. Ðây là khu vực có mức tăng thu nhập bình quân hằng năm cao nhất trong giai đoạn 2016-2020.

Theo Giang Anh

Nguồn: https://cafebiz.vn/10-nam-truoc-thu-nhap-binh-quan-cua-lao-dong-trong-cac-doanh-nghiep-fdi-chi-dat-5-trieu-dong-thang-hien-tai-da-thay-doi-ra-sao-176230725082829676.chn

Trả lời