4 tỷ USD vốn FDI từ Hàn Quốc ‘chờ’ đầu tư vào Hải Phòng

Ngày 23/8 vừa qua, UBND thành ph Hi Phòng đã phi hợp với Phòng Thương mại và công nghiệp Hàn Quc t chức Hội nghị Xúc tiến đu tư với các doanh nghiệp Hàn Quc.

Hội nghị được t chức tại trụ s Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quc (Seoul, Hàn Quc). Đoàn đại biu thành ph Hi Phòng do đng chí Nguyn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành y, Ch tịch UBND thành ph dn đu. Cùng đi có đng chí Lê Trung Kiên, y viên Ban Thường vụ Thành y, Trưng Ban Qun lý Khu kinh tế Hi Phòng; đại diện lãnh đạo các s, ban, ngành ca thành ph và các nhà đu tư, doanh nghiệp tiêu biu ca thành ph Hi Phòng. V phía đại biu Hàn Quc có: ông Nguyn Việt Anh, Tham tán Công sứ, Phó Đại sứ nước Cộng hòa xã hội ch nghĩa Việt Nam tại Hàn Quc; ông Park Dongmin, Phó Ch tịch cp cao -Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quc và đại diện các cơ quan, doanh nghiệp, nhà đu tư tại Hàn Quc.

Tại hội nghị, Đoàn công tác ca thành ph Hi Phòng đã giới thiệu những thông tin tng quan v tim năng, lợi thế, cơ hội đu tư, chính sách thu hút đu tư vào Hi Phòng; lng nghe các ý kiến trao đi ca các nhà đu tư, doanh nghiệp Hàn Quc; gii đáp, làm rõ các quan tâm ca các doanh nghiệp trong quá trình tìm hiu và đu tư vàothành ph.

V thu hút đu tư nước ngoài, tính lũy kế đến nay, Hi Phòng đứng thứ 6 toàn quc với 872 dự án đu tư nước ngoài, tng s vn đu tư là 23,76 t USD; trong đó có 173 dự án đu tư từ nhà đu tư Hàn Quc với s vn đăng ký là 9,65 t USD, chiếm 20,92 % tng s dự án đu tư vào thành ph. Hàn Quc là quc gia đứng đu v c s dự án và s vn đu tư trong tng s 42 quc gia và vùng lãnh th đăng ký đu tư tại Hi Phòng.

Thành ph Hi Phòng hiện có 14 KCN đang hoạt động. Giai đoạn từ nay đến năm 2025 sẽ tập trung phát trin và m rộng thêm 15 KCN với tng diện tích 6.148 ha. Trong các KCN, KKT trên toàn thành ph hiện có 102 dự án đu tư từ Hàn Quc với tng vn đu tư đạt 8,53 t USD, chiếm t trọng 89% tng s vn đu tư ca dự án Hàn Quc tại Hi Phòng và 36,6% tng vn đu tư FDI toàn thành ph.

Đ nâng cao hiệu qu sn xut kinh doanh ca các nhà đu tư đã và đang đu tư tại thành ph cũng như thu hút các nhà đu tư mới, thành ph Hi Phòng cam kết tiếp tục: Ci thiện mạnh mẽ môi trường đu tư kinh doanh; tập trung phát trin kết cu hạ tng, đặc biệt là các công trình hạ tng giao thông mang tính liên kết vùng; tập trung đy nhanh tiến độ thực hiện phát trin các KCN mới; thực hiện đng bộ các gii pháp nâng cao hiệu qu công tác thu hút ngun lao động cht lượng cao, tạo điu kiện h trợ cho người lao động.

Hội nghị là cơ hội đ các nhà đu tư, doanh nghiệp Hàn Quc hiu rõ hơn v môi trường đu tư ca thành ph Hi Phòng và thúc đy các hoạt động tìm hiu, nghiên cứu và tiến tới các hoạt động đu tư trong tương lai, tạo động lực đ Hi Phòng tr thành một đim đến đu tư năng động, thuận lợi, an toàn và tr thành “Đim đến thành công” đi với các nhà đu tư.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND thành ph Hi Phòng đã trao Giy chứng nhận đăng ký đu tư cho các dự án cp mới đến từ Hàn Quc: Dự án Trung tâm Logistics Hi Phòng-Nam Đình Vũ 1&2 (tng vn đu tư 98 triệu USD), Công ty TNHH Trung tâm gia công Posco Việt Nam (tng vn đu tư 18,5 triệu USD), Dự án KREMS (điu chnh tăng vn 35 triệu USD), tng thu hút đạt 150 triệu USD.

Không chỉ có vậy, dòng vốn từ doanh nghiệp Hàn Quốc đang có nhu cầu đầu tư vào Hải Phòng còn lên đến con số nhiều tỷ đô. Trước đó, thông tin tại Hội nghị Xúc tiến đu tư các doanh nghiệp Hàn Quc năm 2022 do Ban Qun lý Khu kinh tế Hi Phòng phi hợp với Cục đu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đu tư) t chức đầu năm 2022 cho biết, dự kiến, trong năm nay, tng s nhà đu tư Hàn Quc có nhu cu v mặt bằng mà Ban Qun lý Khu kinh tế Hi Phòng cùng các công ty đu tư phát trin hạ tng khu công nghiệp, khu kinh tế đang tiếp cận, trao đi thông tin là hơn 20 nhà đu tư, với tng nhu cu khong 200ha, tng vn đu tư dự kiến khong 2-4 t USD, tạo thêm 10.000 – 12.000 việc làm.

Theo Thái Quỳnh

Theo Nhịp Sng Kinh tế

Nguồn: https://cafebiz.vn/4-ty-usd-von-fdi-tu-han-quoc-cho-dau-tu-vao-hai-phong-176220825193030084.chn

Trả lời