Robot Vận Chuyển Hàng AGV được ứng dụng trong việc vận chuyển hàng hóa, sắp xếp kho, chuyển hàng từ dây chuyền vào kho

Robot AGV có nhiều loại khác nhau: Robot vận chuyển hàng từ dây chuyền ra khu tập kết, robot AGV xếp hàng vào kho, robot AGV lấy hàng phát dây truyền

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.