Tiếp tục về máy uốn dây 2D CNC thứ 4 cho khách hàng Miền Nam

Tiếp tục về máy uốn dây 2D CNC thứ 4 cho khách hàng Miền Nam

máy uốn dây 2D CNC
Cho máy từ tàu về kho
máy uốn dây 2D CNC
Cho máy từ tàu về kho
máy uốn dây 2D CNC
Máy về kho NPN
máy uốn dây 2D CNC
Cẩu máy đi bàn giao cho Khách hàng

 

máy uốn dây 2D CNC
Máy tại xưởng của khách hàng

 

Trả lời